29 kwi 2016

"Przepis na życie"
  Miłość. Jedze­nie. Kobiety. Co łączy te trzy rze­czy? Hm na pewno powie­dze­nie przez „żołą­dek do serca”. Bo to aku­rat prawda nie znam kobiety która nie pogar­dzi dobrym jedze­niem przy­rzą­dzo­nym przez faceta. 
6

27 kwi 2016

Poczuj się jak duże dziecko!
  Bycie dorosłym to wyzwanie bycie dzieckiem to doznanie. Każdy takiego malca rozpieszcza ale co się dziwić my też będąc małymi dziećmi byliśmy rozpieszczani na swój sposób. Czasem by wrócić do czasu dzieciństwa wystarczy ciastko które było osiągalne tylko w tamtym okresie albo bajka. 

19

25 kwi 2016

12 dni intensywnej kuracji
  I nad­cho­dzi ten dzień gdy Tobie nie­chcą się ukła­dać. Klniesz na nie i pro­sisz by dziś Ci tego nie robiły bo aku­rat masz dziś wiel­kie i ważne wyj­ście. Ale one dalej idą w zaparte i nie ugną się pod wpły­wem Twego bła­ga­nia nie pomogą łzy i obiet­nice. Taki dzień dopada każdą z nas.
Włosy potra­fią spra­wić że będziemy czuć się gorzej ale jest jeden spo­sób by posłu­chały one Cie­bie. Spo­sób to nie żaden magiczny jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różczki nie nie uro­sną Ci od tego. Ale zresztą wszystko po kolei…
8

24 kwi 2016

BB od Skin79
  Idąc ulicą można zasta­no­wić się nad dwoma rze­czami spo­glą­da­jąc na kobiety. Po co one się malują? A dru­gie to dla­czego aż tyle tego nakła­dają na twarz? To są dwa zasad­ni­cze pyta­nie które zawsze mnie gryzą… Nie znam odpo­wie­dzi na te pyta­nia może kie­dyś poznam. Ale wiem jedno pod toną pod­kładu etc. ni­gdy nie odgad­nie się ile dana kobie­ta/ dziew­czyna ma lat. Jedne potrafi odmło­dzić pod warun­kiem że potra­fią i wie­dzą jaki efekt osią­gnąć. Dru­gie zaś potrafi kosz­mar­nie dodać wiele wię­cej lat i nie wygląda to sym­pa­tycz­nie… No chyba że jest się nasto­latką mającą piet­na­ście lat rodzice w dele­ga­cji a owa panna zachciała sobie iść na imprezę by…
8

10 kwi 2016

Zacznij żyć!
      Każdy doro­sły pra­gnie by chodź na chwilę poczuć się jak małe dziecko. Ale więk­szość cho­dzi z poważna miną gdy ktoś zapyta „Chodź na dia­bel­ski młyn!” To ten patrzy na nią jakby zerwała się z kosmosu a przy oka­zji zacha­czyła o kawa­łek cyrku i pró­bo­wała go prze­nieść do rzeczywistego świata ale ze sto­ickim spo­ko­jem i bez emo­cji odpo­wiada " Zacho­wuj się ade­kwat­nie do swo­jego wieku!”
10

2 kwi 2016

Rozdanie - Przywitaj wiosnę!


    Razem z firmą Der­mo­Fu­ture Presicion mamy dla Was małą nie­spo­dziankę skła­da­jącą się z ich nowego dziecka tech­no­lo­gicz­nego. Pisa­łam o nim więc odsy­łam dla przy­po­mnie­nia do poprzed­niego posta.
Zasady są bar­dzo pro­ste zaś pełen regu­la­min jest dostępny pod tym lin­kiem.
1. Być obser­wa­to­rem bloga uro­da­ko­bie­ty24.pl
2. Polu­bić fan­page Der­mo­Fu­ture Pre­si­cion.
3. Odpo­wie­dzieć na pyta­nie kon­kur­sowe. „Bez czego nie wyobra­żasz sobie codzien­nej pie­lę­gna­cji?”
3. Prze­czy­tać pełen regu­la­min.
4. Roz­da­nie trwa od 2 kwiet­nia do 13 maja (23:55).
5. Nagroda wysy­łana jest tylko na tere­nie RP.
6. Do kon­kursu można zgło­sić się tylko raz.
7. Nagroda zosta­nie wysłana do zwy­ciężcy w ciągu 60 dni robo­czych.
8. Do wygra­nia jest nowe urzą­dze­nie masu­jące do usu­wa­nia zmarsz­czek pod oczami i w oko­licy ust.Zgłoszenia przyjmowane są w komentarzach według wzoru:
Obserwuję bloga jako:
Lubię fb DermoFuture jako:
Bez czego nie wyobrażasz sobie codziennej pielęgnacji?

Zgłaszając się do konkursu oświadczasz iż zapoznałeś się z regulaminem.
23

"Przywitaj wiosnę" / Blog
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Przywitaj wiosnę” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest właściciel marki DermoFuture Presicion.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem bloga Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 02.04.2016r. o godzinie 21:30 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 13.05.2016r. do godziny 23:55 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl


Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.