Zacznij żyć!
      Każdy doro­sły pra­gnie by chodź na chwilę poczuć się jak małe dziecko. Ale więk­szość cho­dzi z poważna miną gdy ktoś zapyta „Chodź na dia­bel­ski młyn!” To ten patrzy na nią jakby zerwała się z kosmosu a przy oka­zji zacha­czyła o kawa­łek cyrku i pró­bo­wała go prze­nieść do rzeczywistego świata ale ze sto­ickim spo­ko­jem i bez emo­cji odpo­wiada " Zacho­wuj się ade­kwat­nie do swo­jego wieku!”

Nie nie ważne ile ma się lat naj­waż­niej­sze to na ile lat się czu­jemy. Bo można mieć 50 lat i zacho­wy­wać się jak eme­rytka ren­ci­ska cze­ka­jąca na eme­ry­ten party albo mieć nie­całą czter­dziestkę i sza­leć nie pytać co dalej. Każde sza­leń­stwo mile widziane jest. Chcesz zmie­nić kolor wło­sów? Zmie­niaj! Chcesz wyjść w piża­mie na chuś­tawkę? Idź! Masz pie­dzie­siąt lat i chcesz pierw­szy raz sko­czyć na bun­gee? A skacz! I nie zwra­caj uwagi co inni ludzie powie­dzą bo oni za Cie­bie Two­jego życia nie prze­żyją. Zazwy­czaj to ogra­ni­cza nas co inni ludzie powie­dzą ale jakie to jest popier­do­lone dosłow­nie! Rób to co czu­jesz i w czym naj­le­piej się czu­jesz. Naj­waż­niej­sze to bądź szczę­liwy lub szczę­śliwa! Każ­demu należy się odro­bina szczę­ścia masz marze­nia? To nie cze­kaj aż one prze­miną ale speł­niaj je bo czas leci…


     Odro­bina szczę­ścia? Hm może to dziwny przy­kład ale jaki praw­dziwy wyda­rzył się pierw­szego kwiet­nia i nie to nie żaden żart. Widok stan­dar­dowy tak­sówka a z niej wysiada dwóch męź­czyzn zbie­ra­ją­cych puszki wycią­ga­ją­cych z wnę­trza pojazdu swe zdo­by­cze. Jeden wyciąga dło­nie w któ­rych trzyma drobne ich współne drugi zaś wybiera pie­nią­dze by zapła­cić za prze­jazd. Może i to był żart by poka­zać jak ludzie żyją jakimi ste­reo­ty­pami i poka­zać innym że oni też mają dystans do sie­bie. Teraz pozo­stały domy­sły co w ich gło­wach sie­działo gdy wpa­dli na ten pomysł…
Naj­gor­sze to zaszu­flad­ko­wa­nie takie „A to menel!” Tak tylko on ma wię­cej kul­tury niż sąsiadka spod piątki wiecz­nie pisz­cząca w nocy jak dzika łania na targu bo ma do sprze­daży jajka! Taki męź­czy­zna czę­sto gęsto pomimo tego iż Cie nie zna powie „Dzień Dobry!” i uśmiech­nie się szcze­rze.
A dość czę­sto oce­niany jest po tym jak wygląda po tym że zbiera puszki i po tym że targa ze sobą doro­bek całego swo­jego życia w jed­nej rekla­mówce…     Tak więk­szość z nas szu­flad­kuje ludzi patrząc na to jak wyglą­dają. Ale do kurwy nędzy czy tak powinno być? Nie bo nie szata zdobi czło­wieka. Można być zwy­kłym chu­jem i cho­dzić w gar­niaku. Można być … I tak w nie­skoń­czo­ność…
Nie poznamy dru­giej osoby po ubio­rze ale po czy­nach i po zacho­wa­niu. Po co to wszystko? Zacz­nij­cie żyć i nie patrzeć co inni powie­dzą. Bo zawsze będą dzi­kie plotki na Twój temat a bo tą w dup­sko ugry­zło to a tamta z zawi­ści zacznie pusz­czać plotki…
Tak patrząc z boku na wszystko co dzieje się wkoło to naj­gor­sze co może być to sie­dzieć cicho bo inni Cie­bie zje­dzą. Hm zjeść to mogą kanapkę no chyba że są kanibalem…


10 komentarzy:

 1. Brawo dla Panów z taksówki,zrobili mi dzień ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. żyjmy tak jakby nie patrzył nikt :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Kocham Cię za te teksty :D Czytając to popłakałam się ze śmiechu z tej wyjącej łani ha ha ha ha :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki chociaż ktoś mnie kocha! :D hahaha

   Usuń
 4. jestem jaka jestem i żyję tak jak żyję, nic komu do tego. A plotki pojawiać się będą tu czy tam....

  OdpowiedzUsuń
 5. ja się nauczyłam nie oceniać książki po okładce, bo zazwyczaj pozory bardzo mylą :)

  zaczarowana-oczarowana.pl

  OdpowiedzUsuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka