31 maj 2016

Oliwka do ciała z betuliną
    Wszy­scy narze­kają na para­finę a to że w kre­mie do twa­rzy jest albo w bal­sami albo w oliwce. Jest wiele kosme­ty­ków które nie powinny jej zawie­rać ale pro­du­cenci ją lubią bo jest tania i można jej dać ile dusza zapra­gnie… Para­fina naj­bar­dziej wska­zana jest do dłoni i stóp, lecz nie każdy o tym wie. Dło­nie i stopy zosta­wię w spo­koju bo to nie temat na ten czas, kie­dyś do niego powrócę.
9

30 maj 2016

"Alicja po drugiej stronie lustra."
   I nastał ten dzień ta godzina gdy już doje­cha­łam na miej­sce zasia­dłam w wygod­nym fotelu obej­rza­łam reklamy trwa­jące pół godziny i czas na Ali­cję. Nie jest to bajka dla dzieci, tylko dla doro­słych chodź nie­któ­rzy rodzice uwa­żają ina­czej dla­tego chęt­nie dzieci wysłali na Ali­cję.
16

29 maj 2016

Ważny dzień i dużego i małego dziecka
   Sklepy kuszą swą bogatą i barwną ofertą zaba­wek koło któ­rej przejść obo­jęt­nie się nie da. Zaw­sze zer­k­niesz co cie­ka­wego można kupić dziecku bo prze­cież nie­długo dzień dziecka. Dzień w któ­rym tak ocho­czo obda­ro­wu­jemy dzieci zabaw­kami ale dla­czego aku­rat zabaw­kami? Czy potrzebna jest kolejna zabawka która za chwilę będzie leżeć w kącie bo się znu­dzi?
11

27 maj 2016

Wild Temptation + rozdanie
   A gdyby Twój dom wypeł­niło stado roz­wrzesz­czo­nych tru­ska­wek krzy­czą­cych zjedz mnie! Co byś zro­biła? Pew­nie w obli­czu tego wyzwa­nia zasię­gneła byś porady tera­peu­tycz­nej, znaj­du­ją­cej się w epi­cen­trum domo­wego serca. Zaglą­da­jąc ukrad­kiem do lodówki i spraw­dza­jąc czy nie znajdę w nim „ape­tycz­nego” kąska albo uda­jąc czy wszystko jest na swoim miej­scu.
19

26 maj 2016

Wild Temptation/ Blog
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Przywitaj wiosnę” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest właściciel marki Polskie Świece.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem bloga Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 27.05.2016r. o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 17.06.2016r. do godziny 23:55 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl


0

25 maj 2016

Jeden zawód zmienić potrafi wiele...

     Jest wiele zawo­dów uzna­wa­nych za trud­nych np. den­ty­sta czy też chi­rurg. Dla­czego? Bo jest odpo­wie­dzialny za życie dru­giej osoby. Zaraz po nich są spor­towcy który są podatni na kon­tu­zje. Kucharz bo zawsze nara­żony jest na stres a także nara­żony jest na uszczer­bek na swoim życiu. Ale…
2

23 maj 2016

Odżywi i wymasuje Ci usta!
    Niek­tóre pro­dukty omija się sze­ro­kim łukiem, chodź one nie gryzą i nie kąsają jak jado­wita żmija spod czwórki. Wiecz­nie skom­ląca jak panienka z okienka, bo jej Romeo uciekł przez kana­li­za­cję. Albo jesz­cze inny przy­pa­dek sąsiadki wiecz­nie cier­pią­cej bo ona ma papie­rosy na bal­konie i tym fak­tem dzieli się z sąsia­dami bo prze­cież trzeba się pochwa­lić że bal­kon sprząt­nęła…
10

21 maj 2016

Głębokie oczyszczenie z DermoMaską
   Zazwy­czaj wie­czorne rytu­ały wszyst­kim koja­rzą się wszyst­kim z relak­sem i chwilą ode­tchnie­nia od cię­żaru codzien­nego dnia. Lecz taki rytuał to nie przy­mus że musimy leżeć plac­kiem w wan­nie czy też spę­dzić sztywno tyle i tyle czasu w łazience. No dobra faj­nie przy­jem­nie jest usiąść na chwilę i móc zro­bić to co od dłuż­szego czasu gania, gada oraz krzy­czy za nami!
5

19 maj 2016

TrójLinki - Vlogi
    Wiele blo­gów albo można by rzec że rzeka bez końca, a jak to jest z tymi vlo­gami? Hm jest to dla mnie świeży temat chodź są takie na które zaglą­dam gdy wysko­czy mi powia­do­mie­nie. Trój­Linki seria która powstała z myślą o innych, by ich poka­zać. Czyli trzy kanały na yt które każdy musi znać!
6

17 maj 2016

Terapia regenerująca paznokcie
     Spo­glą­dasz na nią i wiesz że czuje coś do Cie­bie. Nie jest to sen­ty­ment. lecz moc którą chce się z Tobą podzie­lić nie jest żad­nym kobie­cym Bat­ma­nem czy też Super­me­nem. Została za karę zamknięta w małym pudełku. Dla­czego? Bo za dużo gadała? Bo wiele chciała? Bo krzywdę komuś zro­biła?
18

15 maj 2016

Róża bez kolców od Le Petit Marseillais
   Nie wyobra­żam sobie dnia bez? Jest parę takich rze­czy pierw­szą jest kawa napój który codzien­nie z rana sta­wia mnie na nogi i daje lek­kiego liścia w twarz krzy­czą­cego „Ock­nij się jest rano!”. Drugą taką rze­czą jest poranny i wie­czorny prysz­nic bo cóż to za przy­jem­ność czuć się nie­świeżo? Żadna.
Trze­cią rze­czą jest M. To są trzy rze­czy bez któ­rych dzień by nie wyglą­dał cie­ka­wie zabaw­nie i świeżo.
8

13 maj 2016

Bo "Tylko martwi nie kłamią" 3x Bonda
Jak zaczęła się z nią moja przy­goda? Od gazety tak to w gaze­cie zna­la­złam o niej wzmiankę me serce moc­niej zabiło i …

8

11 maj 2016

Pina Colada to nie tylko koktajl
    Bar­dzo pro­sty i łatwy kok­tajl możemy stwo­rzyć w domo­wym zaci­szu nie potrzeba do niego wyobraźni czy też wybit­nych sztu­czek bar­mań­skich. Bez obaw obej­dzie się bez straży pożar­nej bo potrze­bu­jemy tylko albo aż trzech skład­ni­ków takich jak biały rum, mleczko koko­sowe oraz sok ana­nasowy. Poda­jemy go w kie­liszku kok­taj­lo­wym zwa­nym Poco Grande deko­ra­cję two­rzymy ze słomki i kawałka ana­nasa. Taki pro­sty prze­pis na Pina Coladę, lecz gdy nie lubimy alko­holu jest inna opcja…
17

9 maj 2016

Sylveco dla dzieci
    Mądra sowa rze­kła „Ucz się bo to nauki klucz”. Lecz na naukę za szybko czas na kąpiel. Roze­śmiana buzia i ta chwila gdy zanu­rzysz stopy dziecka w wanience i już wie co jest grane. To melo­dia spo­koj­nej wody gra w rytm chlap­nię­cia i chlu­śnię­cia gra. Wnet malec zre­lak­so­wany cze­kający na dal­szą część…
3

8 maj 2016

Facebook

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Co słyszę?” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest właścicielka bloga Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy..
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem Fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 09.05.2016r. o godzinie 22:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 16.05.2016r. do godziny 23:55 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl


7 maj 2016

Kuracja ujędrniająca i modelująca biust   Zgrabne nogi, Zgrabna pupa. Małe piersi. Ah nie kręci Cie ta natura? Nic się nie stało w dobie chi­rurgi este­tycznej nogi piersi i tyłek można sobie popra­wić. A tu nacią­gnąć a tu powięk­szyć ale wiesz co? Skóry nie zmie­nisz bo wężem nie jesteś… Chyba że spa­lisz się na słońcu lub na sola­rium… Zazwy­czaj dbamy o swoje walory este­tyczne narze­kamy jaki roz­miar mamy, malu­jemy się za dużo, a za mało czasu spę­dzamy na pie­lę­gna­cję pew­nej par­tii ciała która trak­to­wana jest po maco­szemu. Nawet przez marki kosme­tyczne, bo ile jest pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do piersi? Hm może z pięć się znaj­dzie na upar­tego ale nie wię­cej.
10

5 maj 2016

TrójLinki   Blo­gów powstaje jak grzy­bów po desz­czu. Jedne bar­dzo szybko padają, inne idą dość mocno pod publikę. Ale w gąsz­czu tego całego zgiełku można odna­leźć perełki, które są warte pole­ce­nia. Zazwy­czaj nie znaj­duję ich na jakiś kata­lo­gach blo­gów, a na insta­gra­mie. Bo to tam naj­szyb­ciej coś się znaj­duje po zdję­ciu, nie muszą być one zawsze wyli­zane, cudne i piękne. I tak oto powstała kolejna lista trzech blo­gów war­tych pole­ce­nia czy będą to kosme­tyczne? Hm nie, dosyć kosme­tycznych blo­gów jest pole­ca­nych czas na inne…
18

3 maj 2016

Masło do ciała od GlySkinCare

   Nie powinno się oce­niać czło­wieka książki i kosme­tyku po wyglą­dzie. Bo pozory potra­fią mylić, a wtedy jeden krok od wtopy. I ups… Bal­samy do ciała oraz masła do ciała pochła­niam w ogrom­nych ilo­ściach rano i wie­czo­rem nasma­ro­wać się trzeba.
Jedne pachną cud­nie aż chce się je zjeść inne zaś mają zapach spe­cy­ficzny. Bum na argan jesz­cze nie minął na­dal wylewa się z cze­lu­ści inter­netu jak i z dro­ge­rii kosme­tycz­nych.
9

1 maj 2016

Black Coffee
    Kawa. Pobu­dza do życia z rana nadaje świe­żo­ści umy­słowi, ale też potrafi przy­pra­wić nas o szyb­sze bicie serca. Potrafi nas uwieść niczym flir­tu­jąca z nami kobieta i pusz­cza­jąca do nas oczko by nas zachę­cić do sie­bie oraz poka­zać co potrafi. Nie każda jest taka sama, każda sma­kuje ina­czej i każda ma inny zapach, można śmiało powie­dzieć że z kawą jest jak z kobietą. Potrafi być słodka, uwieść swym zapa­chem, a także poka­zać swój pazur.
21
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.