Kuracja ujędrniająca i modelująca biust   Zgrabne nogi, Zgrabna pupa. Małe piersi. Ah nie kręci Cie ta natura? Nic się nie stało w dobie chi­rurgi este­tycznej nogi piersi i tyłek można sobie popra­wić. A tu nacią­gnąć a tu powięk­szyć ale wiesz co? Skóry nie zmie­nisz bo wężem nie jesteś… Chyba że spa­lisz się na słońcu lub na sola­rium… Zazwy­czaj dbamy o swoje walory este­tyczne narze­kamy jaki roz­miar mamy, malu­jemy się za dużo, a za mało czasu spę­dzamy na pie­lę­gna­cję pew­nej par­tii ciała która trak­to­wana jest po maco­szemu. Nawet przez marki kosme­tyczne, bo ile jest pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do piersi? Hm może z pięć się znaj­dzie na upar­tego ale nie wię­cej.Zrób coś dla sie­bie!

   Do cho­lery jasnej idź do leka­rza zrób cyto­lo­gię i mam­mo­gra­fię. Zaj­mie Ci to może mak­sy­mal­nie trzy godziny a wiesz co oszczę­dzisz? Łzy, nerwy i ten moment gdy dowiesz się że jest za późno. W skali roku 2015 zacho­ro­wal­ność na raka szyjki macicy i piersi wzro­sło aż albo tylko 25%. I to u kobiet do 35 roku życia bo uwa­żają że ich ten pro­blem nie doty­czy. Leka­rze ze Skan­dy­na­wii i z Ame­ryki przy­jeż­dżają do nas do kraju zoba­czyć jak ten „potwór” wygląda. Bo u nich to rzad­kość która wynosi 1% czu­jesz tą róż­nicę? Gdy to piszę włosy na rękach mi się jeżą i na kobiety które się nie badają mam ochotę krzyk­nąć oraz powie­dzieć parę nie­cen­zu­ral­nych słów! Szcze­rze? Jesteś w błę­dzie skoro tak myślisz że Cie­bie to nie doty­czy! Więc idź do tego leka­rza i zacznij badać się regu­lar­nie. Jeżeli Ci nie zależy na wła­snym zdro­wiu to zrób to dla innych dla swo­ich bli­skich…


Zacz­nij od piersi

    Nosimy je całe życie. Są strefą zabaw upo­ko­rze­nia albo powo­dem roz­pa­czy. Tak to roz­miar ich spra­wia iż kobietą spę­dza sen z powiek. Za duże to kosz­mar dla posia­daczki. Za małe to hmm biust spor­towy albo jego brak o zgrozo. Każda z nas jest inna ina­czej została przez naturę obda­rzona dla­tego ile kobiet tyle biu­sto­no­szy. Jedne noszą je pra­wi­dłowo dobrane za pomocą bra­fit­terki, druga grupa zaś uważa że daje sobie z tym radę i wie jaki nosi roz­miar. Ale wie­cie co jest naj­gor­sze? Że ta druga grupa kobiet uważa więk­szy roz­miar biu­sto­no­sza za zło boją się tego jak kot limonki…One też potrze­bują pie­lę­gna­cji

   Uży­wa­łam innego pro­duktu prze­zna­czo­nego do biu­stu lecz on nie zro­bił nic. Kom­plet­nie nic nie będę pisać spe­cjal­nie nazwy pro­dukty by robić im anty­re­klamę bo na innej z Was może zadzia­łać. Każda kura­cja jest inna ale nie­sie nam pewną pomoc. Kura­cja ujędr­nia­jąca i mode­lu­jąca biust ma za zada­nie wpły­nąć na roz­miar biu­stu, ujędr­nić skórę i wiele innych potrzeb­nych rze­czy potrzeb­nym naszym bliź­niaczką. Kura­cja składa się z dwóch sasze­tek w jed­nej znaj­dziemy peeling nie jest on ostry lecz deli­katny zawiera w sobie małe dro­binki mające za zada­nie sku­tecz­nie lecz bez podraż­nień złusz­czyć naskó­rek. Ide­al­nie pobu­dza je do dal­szego dzia­ła­nia i przy­go­to­wuje do dal­szego dzia­ła­nia. Można zauwa­żać lep­sze ukrwie­nie piersi i szyb­sze wch­ła­nia­nie maski. 
I cały sekret tkwi w masce to ona powo­duje po chwili od nało­że­nia przy­jemny efekt chło­dze­nia ale nie takiego jak pre­pa­raty wyszczu­pla­jące… To nie wer­sja hard z nimi trzeba ostroż­nie, całą maskę należy wma­so­wać w piersi masu­jemy przez dwie trzy minuty i cze­kamy aż ona się wch­ło­nie. Po chwili można zauwa­żyć dwie rze­czy biust jest więk­szy i bar­dziej jędrny. Cała kura­cja wspo­maga piersi by nie stra­ciły swej jędr­no­ści, zadba o naszą skórę i pobu­dzi je do dzia­ła­nia na dłu­żej. A wszystko to zrobi deli­kat­nie bo to deli­katna strefa kobie­cego ciała która potrze­buje odpo­wied­niej oprawy i odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji.
10 komentarzy:

 1. Musze wypróbować koniecznie. I dzięki ze mnie zmotywowałaś do zrobienia mammografii bo non stop odkładam

  OdpowiedzUsuń
 2. najpiękniejsze staniki są małe, zawsze żałowałam, że mam duży biust i moje staniki są mało wymyślne, bez kokardek i innych bajerów. tej kuracji jeszcze nie miałam, całkiem nie dawno skończyłam serum z esotiq

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hm on aż tak mały nie jest :P Ale to prawda że czym większy rozmiar tym mniej bajerów na nim.

   Usuń
 3. Coś dla mnie, myślę że warto spróbować

  OdpowiedzUsuń
 4. U mnie biust mały a zawsze chciałam mieć więcej w tym miejscu :) Właściwie nic szczególnego nie stosuję, jak spotkam w sklepie , zakupię. ciekawa jestem efektu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przez chwilę będziesz mieć coś więcej ;)

   Usuń
 5. Ciekawie się zapowiada.. A jak długo ten efekt się utrzymuje? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie utrzymuje się do czterech dni ;)

   Usuń

Piszesz anonimowo? Podpisz się! Chcesz wkleić link? Znajdę Cie bez niego. Komentujesz? A dziękuję :)

Copyright © Sklerotyczka