Terapia regenerująca paznokcie
     Spo­glą­dasz na nią i wiesz że czuje coś do Cie­bie. Nie jest to sen­ty­ment. lecz moc którą chce się z Tobą podzie­lić nie jest żad­nym kobie­cym Bat­ma­nem czy też Super­me­nem. Została za karę zamknięta w małym pudełku. Dla­czego? Bo za dużo gadała? Bo wiele chciała? Bo krzywdę komuś zro­biła?
Czy­taj ety­kiety!

    Wiele można złego można napi­sać o odżyw­kach do paznokci które zawie­rają w sobie for­mal­de­hyd. Ale czemu tak się dzieje? Otóż czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem gry­zie i szczy­pie w oczy… Dla­tego warto poświę­cić dwie minuty i prze­stu­dio­wać co pro­du­cent ma nam do prze­ka­za­nia. Bo gdy nie prze­czy­tamy możemy popeł­nić naj­więk­szą zbrod­nię na sobie i krzywdę, a wtedy jest tylko jeden malutki kro­czek by wie­szać na takim pro­duk­cie psy koty i inne jasz­czurki.For­mal­de­hyd cóż to jest?

    Można go ład­nie nazwać alde­hy­dem mrów­ko­wym, uży­wany jest w kosme­ty­kach takich jak odżywki do paznokci oraz sto­so­wany jest jako kon­ser­want. Zoba­czyć jego nie zoba­czymy bo to bez­barwny gaz, odkryty został zaś przez rosyj­skiego che­mika. Ale skupmy się na kosme­ty­kach a dokład­niej na odżyw­kach do paznokci. Wystę­puje on w nic w stę­że­niu 2% nie więk­szym, należy go sto­so­wać nie dłu­żej niż czter­na­ście dni. Po tym cza­sie należy zro­bić prze­rwę dwu­ty­go­dniową i dalej kura­cję można kon­ty­nu­ować. Oba­wiasz się że jesteś uczu­lona na for­mal­de­hyd? Jeżeli poma­lu­jesz odżywką zawie­rającą jego w skła­dzie a zaczną szczy­pać Cie­bie pazurki. Szybko zmy­waj! Ozna­cza to jedno jesteś zbyt wraż­liwa na niego i che­mii żad­nej nie poczu­jesz.
Bubel nie bubel?

    Więk­szość kobiet nie­na­wi­dzi tych odży­wek, oskarża firmy że ich odżywki znisz­czyły im paznok­cie i zostały im ogryzki. Hm wie­cie co mi się nasuwa na język „A dla­czego nie czy­tasz ety­kiet?”
Pew­nie usły­szała bym z tłumu bo wiemy jak jej uży­wać! Cza­sem to jest takie złu­dze­nie że ojoj i rzy­gam tęczą. Bo prze­cież płynu do twa­rzy prze­zna­czo­nego tylko do twa­rzy można uży­wać do dema­ki­jażu oczu i narze­kać że on szczy­pie w oczy. Skoro szczy­pie to czy prze­czy­ta­łaś ety­kietę? A czy dałaś go z umia­rem?
Jak kro­wie na pastwi­sku

    Mogła bym pisać i tłu­ma­czyć, lecz do osób które nie będą zain­te­re­so­wane co chcę prze­ka­zać nie zro­zu­mieją. One i tak swoje wie­dzą, niech tak pozo­sta­nie!
Zre­ge­ne­ruję Twe paznok­cie!

    Cienki długi pędze­lek spe­cy­ficzny zapach zamknięte w bute­leczce jak lakier do paznokci. Przez pięć dni codzien­nie po tro­chu nakła­dać po tym cza­sie zmyć i ujrzysz efekty. Jeżeli to za mało możesz sto­so­wać kolejne pięć dni ale pamię­taj po czter­na­stu dniach musisz zro­bić sobie prze­rwę. Bo co za dużo to nie zdrowo…
Jeżeli będziesz prze­strze­gać zasad tej gry będziesz mieć zdrowe dłu­gie i pięk­nie wyglą­da­jące pazurki. Któ­rych zazdro­ścić Ci będzie pasa­żerka z auto­busu, kole­żanka z pracy czy też eks­pe­dientka z pie­karni. Jeżeli zro­bisz po swo­jemu to hmm? Ciężko mi sobie Cie­bie wyobra­zić w ręka­wicz­kach latem…

Copyright © Sklerotyczka