29 cze 2016

Facebook

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Szybko szybko” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 29.06.2016r. o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 06.06.2016r. do godziny 22:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

2

Akcja regeneracja
    Czas przy­go­to­wać i poka­zać swe stopy, o swoje dbam cały rok i tutaj nie ma że boli. Jeżeli chce się wglą­dać jakoś to trzeba poświę­cić dzie­sięć minut wię­cej rano i wie­czo­rem na bal­sa­mo­wa­nie ciała, poło­że­nie maseczki i inne zabiegi. Naj­waż­niej­sza w nich jest sys­te­ma­tycz­ność bo bez tego nie będzie żad­nego suk­cesu.

5

28 cze 2016

Wykreuj ekstremalną fryzurę
        Gdy żar z nieba się leje się­gamy chęt­niej po kape­lu­sze oku­lary prze­ciw­sło­neczne a także włosy spi­namy lub obci­namy kró­cej niż to zazwy­czaj bywa u nas. Lato to uko­chana moja pora roku, chodź nie cier­pię gdy piegi mi na twa­rzy powstają najchęt­niej odda­ła­bym je w dobre ręce ale nie da się. Więc męczę się z nimi dalej… Do czego zmie­rzam? A no do tego że po uli­cach panuje rewia mody jedne kobiety skrzęt­nie skry­wają swe ciało pod dłu­gimi pięk­nymi let­nimi sukien­kami inne zaś świecą goli­zną oraz bywają i takie które udają że nie widzą że coś źle na nich leży… Ale praw­dziwe sza­leń­stwo zaczyna się we wło­sach od korony poprzez kucyki aż do krót­kich nastro­szo­nych wło­sów.
9

26 cze 2016

Prywatna kosmetyczka?     Ta chwila ten moment gdy masz dosyć tego co Cie ota­cza, nacho­dzi Cie chęć na coś innego. To tak samo jak ocze­ki­wa­nie pod­czas upału przez jed­nych uwiel­bia­nego przez innych znie­na­wi­dzo­nego na odro­binę powiewu chłodu oraz na deli­katny desz­czyk. Który przez chwilę da wra­że­nie że ktoś wysłu­chał Twych bła­gań… Ist­nieją diety cud byle szybko wyglą­dać w lato ide­al­nie ale wie­cie co? Na szyb­kiego to kró­lik naro­bił śle­pych, w mie­siąc nie zro­bisz z sie­bie mode­liki z Vic­to­ria Secrets na wszystko potrzeba czasu. Ist­nieją wody ter­malne które na nasze wezwa­nie ukoją i deli­kat­nie ochło­dzą. Ist­nieje także biblio­teka na kół­kach dzięki któ­rej każdy z nas może pod­czas waka­cji prze­czy­tać książkę i spę­dzać czas na plaży lub w innym miej­scu. Ale jedno jest pewne, co? Czas poka­zać swoje stopy, prze­cież w tra­pe­rach zimo­wych nie będziesz cho­dzić i cho­wać je w ich otch­łani. Wsty­dzisz się ich?
14

22 cze 2016

Testy na zwierzętach, jak to wygląda z innej strony?
   "Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy" tak powiedział Piłsudski i zgadzam się z nim. Człowiek to bestia donosząca na innych, niedbająca o to co nas otacza i nie potrafiąca docenić naszych małych przyjaciół. Wielu z nas ma w domach standardowo psa lub kota, inni zaś hodują gryzonie łączy je jedno? Też mają uczucia, chodź niektórzy naukowcy twierdzą inaczej, bo zwierz jest taki a nie inny... Taaa sranie po ścianie a naukowcowi należy się wiadro odchodów końskich, bo jego teoria jest o kant dupy rozbić. Ale to nie czas by opisywać teorie naukowców, bo zamiar mam inny. Temat kontrowersyjny, burzliwy a zarazem łamiący większości osób serducha ale zaraz bywają też takie które się tym nie przejmą. Nie wnikam dlaczego to ich decyzja... Testowanie na zwierzętach, tak to o ten temat chodzi. Ale od początku...

14

20 cze 2016

Ta chwila z cappuccino niech...

    Zer­kasz na zegar który ocho­czo wystu­kuje godzinę osiem­na­stą, zbliża się wie­czór czas porząd­ków po całym dniu, robisz to po to by rano zastać porzą­dek oraz by się nie wner­wiać. I wiesz że masz póź­niej tą chwilę dla sie­bie, by zasiąść na kana­pie utu­lić do snu książkę którą od dłuż­szego czasu czy­tasz, lecz zawsze coś Ci prze­szka­dza by ją dokoń­czyć… Roz­pal zmysł otu­la­jąc się fili­żanką cap­puc­cino, prze­cież na kawę już jest za późno, zasnąć za ciężko i po kuchni byś się krzą­tała. Pamię­taj ta chwilą jest dla Cie­bie nie ważne czy sie­dzisz z maseczką na twa­rzy i stra­szysz, to jest Twój czas i roz­ko­szuj się nim.
5

18 cze 2016

Odżywczo kojący krem od Melli Care

    Dło­nie zdra­dzają o Tobie najwię­cej, każda z nas chce mieć piękne zadbane ale nie zawsze to idzie w parze z pracą. W domu zazwy­czaj zapo­mi­namy o pie­lę­gna­cji ich ale… Każda wymówka jest dobra, tak u mnie było aż do czasu. Czę­ste mycie rąk i brak kremu do łapek w pobliżu powo­do­wało to iż były suche jak wió­rek, no chyba że wpa­da­łam na genialny pomysł i z torebki wytar­ga­łam za uszy bab­cię.
3

16 cze 2016

"Letnia sukienka czy kreatywna fryzura"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Letnia sukienka czy kreatywna fryzura” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest właściciel marki Dermo Future Presicion.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 16.06.2016r. o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 23.06.2016r. do godziny 23:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

TrójLinki
     I nastaje ten dzień który oznaj­mia nam uprzej­mie że coraz bli­żej do upra­gnio­nego week­endu, dla jed­nych jest to czas bło­giego leni­stwa od pracy, dla innych zaś to oka­zja by wypić sobie oraz by zasza­leć ze zna­jo­mymi. Czwar­tek. W życiu mojego bloga to nie ejst zwy­kły zwy­czajny dzień i nic tu przez przy­pa­dek się nie znaj­duje, każdy krok jest prze­my­ślany bo jeżeli coś robić to porząd­nie. Na innych blo­gach zazwy­czaj uwagę zwra­cam na to jak inni piszą do czy­tel­ni­ków, u jed­nych można zauwa­żyć że pocią­gną Cie aż do ostat­niej strony czyta się ich wspa­niale jak książkę. Inni zaś piszą tak skon­stru­owa­nym języ­kiem że razi mnie to tak jak­bym dostała roman­si­dło i wpa­dła w te sidło, są blogi któ­rych nie da się czy­tać. Ale o nich pisać nie będę bo szkoda czasu, tak dobrze się domy­śla­cie dziś kolejna dawka Trój­Lin­ków tym razem lżej­sza niż piórko, wcią­gają bar­dziej niż tor­nado a zara­zem gdy koń­czy się mam chęć powie­dzieć siar­czy­ste „KURWA MAĆ”.
8

15 cze 2016

Czasem żałuję że...
     Dzień zwy­czajny zasia­dasz na bal­ko­nie odpa­lasz papie­rosa delek­tu­jesz się cie­płą kawą pro­my­kami słońca które przy­grze­wają Twą buzię i po chwili docie­rają do Cie­bie krzyki dzieci. Począt­kowo nie wsłu­chu­jesz się w nie bo po co? Myślisz sobie to tylko dzieci niech się bawią i krzy­czą do woli…
Krzy­czą ale piękne epi­tety prze­peł­nione wul­ga­ry­zmami, oraz co dru­gie słowo to prze­ci­nek łaciń­ski jakże „kul­tu­ralny” i jak pięk­nie brzmiący z ust maks ośmio­latka, w kie­runku do dziew­czynki małej bawią­cej się w pia­skow­nicy „TY MAŁA K…”. Matka zwraca się do dziecka ’”WYRAŻAJ SIĘ”! A ten dalej swoje…
14

14 cze 2016

Złuszczy nie złuszczy?
    Żyjemy w cza­sie gdy i płeć brzyd­sza zaczyna dbać o sie­bie nakła­da­jąc na twarz maseczki, uży­wa­jąc róż­nych kre­mów i wiele innych kosme­ty­ków. Są chęci ale wybór w pro­duk­tach dedy­ko­wa­nych dla nich nie jest zbyt wielki, dla­tego w więk­szo­ści możemy usły­szeć „Mogę użyć Two­jego peelingu?” albo „Gdzie scho­wa­łaś te serum?”. Takie pyta­nia sły­szę czę­sto, pomimo tego że miej­sca kosme­ty­ków nie zmie­niam i w sza­fie leżą cho­mi­cze zapasy i cze­kają na lep­sze czasy. Ale to nie czas i miej­sce by two­rzyć opo­wieść o tym co cho­mik zacho­mi­ko­wał w cze­lu­ściach ciem­nych kar­to­nów…
6

12 cze 2016

Żel chłodząco relaksujący na "ciężkie nogi"
     Nad­cią­gają upały? Nie widać tfu nie czuć ich aktu­al­nie, jed­nym sło­wem pogoda dupy nie urywa! Ale to nie zna­czy by sie­dzieć w kącie i szo­ro­wać tylko tą podłogę i pozwo­lić by nasza praca nas pochło­nęła by prze­jęła nad nami kon­trolę. Niech zgadnę pew­nie masz pracę sie­dzącą i doku­cza Ci cza­sem ona? Ah znam to dosko­nale! Nie jest to ani przy­jemne a cza­sem bywa aż za bar­dzo iry­tu­jące…
4

10 cze 2016

"Żona lotnika"
   Są książki które czyta się jed­nym tchem ale wszystko zależy od naszych upodo­bań. Jeden lubi klocki lego inny zaś lubi zbie­rać znaczki a kolejny zbiera zna­jo­mych na fej­sie. Zresztą o gustach się nie dys­ku­tuje bo każdy z nas jest inny bo gdy­byśmy byli tacy sami świat byłby nudny i wie­cie zresztą jakby to wyglą­dało.


6

9 cze 2016

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy oraz Mama Trójki.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 30.06.2016r. o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 07.06.2016r. do godziny 21:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

0

8 cze 2016

Matrioszka ma!
   Codzien­nie dbaj o nie tak samo jak chęt­nie nakła­dasz maseczkę na twarz i nie to że od święta o nie zadbasz trzeba codzien­nie ba parę razy dzien­nie. Dło­nie wizy­tówka każ­dej kobiety. Pazurki mogą być krótko przy­cięte poma­lo­wane bez­barw­nym lakie­rem grunt że zadbane. Skóra dłoni także wymaga naszej uwagi bo czy Ty to dostrze­gasz czy też nie one świad­czą o Tobie.
15

7 cze 2016

Kawa w łazience!

    Swym aro­ma­tem to nawet i umar­laka obu­dzi, codzien­nie daje mi kopa do dal­szego dzia­ła­nia, roz­ja­śnia umysł po paru godzi­nach snu mowa o kawie. Bo to ona towa­rzy­szy mi na każ­dym kroku i nie tylko w kuchni cze­ka­jąc w kubeczku uko­cha­nym, także obja­wia się w świecz­kach które rów­nież uwiel­biam ale coraz wię­cej jej jest u mnie w łazience.
14

6 cze 2016

Secrets of Beauty po raz piąty!
    Gdy emo­cje opa­dły niczym puch z poduszki roze­rwa­nej na strzępki pierw­sze można na spo­koj­nie napi­sać co działo się pew­nego magicz­nego dnia. Magiczny bo nie tylko długo wycze­ki­wany, bo spo­tkam osoby z któ­rymi wię­cej mnie łączy niż się wydaje oraz to że był do wyjazd. Mowa o spo­tka­niu uza­leż­nia­ją­cym jak hero­ina Secrets Of Beauty, tym razem nie­ty­powo bo na chwilę wró­ciło do mia­sta gdzie miała miej­sce pierw­sza edy­cja.
Sob to nie tylko sobota lecz także Secrets of Beauty poroz­ma­wiajmy o uro­dzie stwo­rzone i orga­ni­zo­wane z pasją by edu­ko­wać innych i poka­zać jak powinno wyglą­dać spo­tka­nie blo­ger­skie. Nie to nie jest zwy­kła kawa to dawka wie­dzy którą każdy chło­nie jak gąbka wodę, przy­datna jak sen oraz ludzie. Tak to oni są wisienką na tor­cie! Warsz­taty odby­wa­jące się tego dnia są jak tort i to nie taki zwy­kły lecz naj­lep­szy z naj­lep­szych nie­do­stępny dla wszyst­kich!
12

4 cze 2016

Lemon Cake

     Miłość i sraczka przy­cho­dzi znie­nacka, jest bez­li­to­sna i nie daje nor­mal­nie funk­cjo­no­wać. Lecz tym razem nie mowa o miło­ści do dru­giej osoby, tylko do… Może to wydać się śmieszne albo komiczne ale zako­cha­łam się w zapa­chu świecy. I tak cho­dziła, męczyła i gadała kup mnie! I tak te głosy za każ­dym razem sły­sza­łam, chore nie?
Ale praw­dziwe, kupu­jąc na pre­zenty świece zawsze zapo­mi­na­łam kupić jej zawsze o tym przy­po­mi­na­łam sobie gdy zro­bi­łam zakupy dla innych. Ups wpadka na maksa ale marze­nia się speł­niają!
13

2 cze 2016

TrójLinki
     Pora na kolejną dawkę Trój­Lin­ków. Są blogi koło któ­rych obo­jęt­nie przejść nie potra­fię, mało kiedy komen­tuję bo po co mam pisać komen­tarz typu „FAJNIE” albo „Ooo super!”. Bez sens totalny, dla­tego wolę sie­dzieć cicho i czy­tać czę­sto bywa tak że zbie­ram szczękę z podłogi bo lepiej bym tego nie ujęła.
10
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.