Wykreuj ekstremalną fryzurę
        Gdy żar z nieba się leje się­gamy chęt­niej po kape­lu­sze oku­lary prze­ciw­sło­neczne a także włosy spi­namy lub obci­namy kró­cej niż to zazwy­czaj bywa u nas. Lato to uko­chana moja pora roku, chodź nie cier­pię gdy piegi mi na twa­rzy powstają najchęt­niej odda­ła­bym je w dobre ręce ale nie da się. Więc męczę się z nimi dalej… Do czego zmie­rzam? A no do tego że po uli­cach panuje rewia mody jedne kobiety skrzęt­nie skry­wają swe ciało pod dłu­gimi pięk­nymi let­nimi sukien­kami inne zaś świecą goli­zną oraz bywają i takie które udają że nie widzą że coś źle na nich leży… Ale praw­dziwe sza­leń­stwo zaczyna się we wło­sach od korony poprzez kucyki aż do krót­kich nastro­szo­nych wło­sów.
Zasza­lej i Ty też

Jeżeli sza­leń­stwo to tylko w waka­cje? A nie­prawda, sza­leć można cały rok i bez względu na co macie ochotę czyli hulaj dusza pie­kła nie ma! Krót­kie fry­zury są piękne pod­kre­ślają u kobiet ich rysy twa­rzy dodają im pazura a dość czę­sto odzwier­cie­dlają ich cha­rak­ter. U płci prze­ciw­nej obser­wuję dziwną modę nałożę tonę żelu by to pięk­nie wyglą­dało… A w rze­czy­wi­sto­ści wygląda jakby świeżo co krowa muśneła pani­cza jęzo­rem i na końcu za grzy­weczkę zacią­gnęła się jak kie­rowca sprzę­gło w samo­cho­dzie.Naj­lep­sze to natu­ralne!

   Kosme­tyki natu­ralne? Nie wszyst­kie są dobre ale nie o nich mowa. Za sprawą pew­nej gumy do kre­atyw­nej sty­li­za­cji wło­sów możesz cuda wycza­ro­wać, nie­wielka jej ilość wystar­czy by całość była eks­tre­mal­nie utrwa­lona. Otuli Cie zapach przy­po­mi­na­jący morelę będzie towa­rzy­szyć tylko przez chwilę a póź­niej pry­śnie jak bańka mydlana. Nie należy ona do tych gum które stwo­rzą kopułę czy chełm pan­cerny, wie­czo­rem bez pro­blemu włosy można prze­cze­sać i nie zostawi po sobie śladu w postaci „ulu­bio­nego” pseudo łupieżu, a będą puszy­ste.
Oso­bi­ście na sobie nie uży­wa­łam jej, zosta­wi­łam to kró­li­kowi doświad­czal­nemu niech on się bawi w testo­wa­nie dla­tego dla panów jest ona ide­alna. Kosz­tuje około dzie­wię­ciu zło­tych do kupie­nia w dro­ge­riach inter­ne­to­wych oraz w Ros­sman­nie.Copyright © Sklerotyczka