25 lip 2016

Norel dla wrażliwców
    Zazwy­czaj uży­wany jest od święta lub u nie­któ­rych służy jako pro­dukt do dema­ki­jażu, chodź każdy wie do czego służy to i tak omija się go wiel­kim łukiem. A to poważny błąd bo on nie szko­dzi nam tylko ma za zada­nie pomóc. Po pierw­sze pomaga wyrów­nać pH skóry, które powinno mieć odczyn 5,5 pH. Jeżeli mamy zaś wyż­sze pH łatwiej docho­dzi do zaka­żeń bak­te­ryj­nych, a sto­so­wa­nie toniku wspo­maga wal­czyć z nie­do­sko­na­ło­ściami które uwiel­biają wyła­zić w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momen­cie.

1

23 lip 2016

Intensywna 30 dniowa kuracja

    Starość nie radość młodość nie wieczność, czas ucieka bardzo szybko, przelewa nam się przez palce. Marnujemy go an głupoty, chodź bez nich świat byłby nudny i monotonny. Gdyby nie nasz cykający zegar bylibyśmy piękni młodzi i gładcy jak dupka niemowlaka, no może to za wiele powiedziane. Nie trzeba umawiać się na wizytę do kosmetyki, by wyglądać lepiej by wygładzić zmarszczki i by cieszyć się pięknym wyglądem. Wystarczy wiedzieć co chcemy osiągnąć, bo branie wszystkiego jak leci nie jest fajne, niektóre kosmetyki się gryzą ze sobą i wiem o tym doskonale. Niedawno taki moment grozy przeżyłam, uczulenie wnerwienie, bezsilność a później zaraz jest coś, co pomoże zwykłe tabletki skrywające w sobie bratka znanego również jako fiołka trójbarwnego. Nie bez powodu on w języku wiktoriańskim oznacza pomyśl o mnie...
3

17 lip 2016

Cukrem po ciele

   Spokojny wieczór zwiastujący ten moment że nadchodzi ta chwila dla siebie wyciszenia można zasiąść z książką oddać się chwili i trwać w niej. Wnet rozlega się jeden wielki rumor i krzyk, z ciekawości zagląda w każdy kąt co się stało. W każdym pokoju okno otwarte, lekki podmuch wiatru strącił z okna bazylię hodowaną parę miesięcy. Strata niewielka lecz coś ją podkusiło by zajrzeć przez okno czy zostało coś z niej.

5

14 lip 2016

Mądra sowa rzecze...
   I nad­cho­dzi ta chwila gdy się­gasz po niego odkrę­casz sło­iczek a on wie co zaraz będzie się działo małe witki zaczy­nają swój sza­lony taniec. Byle Ci prze­szko­dzić, byle nie dać posma­ro­wać bo zabawa dalej trwa. Dbasz o nie chcesz dać mu co naj­lep­sze więc się­gasz po różne rze­czy jedne są bar­dziej udane z dru­gimi żału­jesz że aku­rat na to posta­wi­łaś, nikt nie jest ide­alny. Jeżeli nie podej­miesz ryzyka ni­gdy się nie dowiesz co by było „GDYBY BABCIA MIAŁA WĄSY I MASZYNKĘ DO GOLENIA W ZAPASIE”…
7

11 lip 2016

DF5 WOMAN kapsułki wspomagające włosy
   Suple­menty diety pod­bi­jają nasz rynek z każ­dego sklepu oraz apteki wysy­pują się tonami, ale czy są one aż tak bar­dzo nam potrzebne? Hm jak sama nazwa wska­zuje jest to suple­ment, jest to doda­tek do naszej codzien­nej diety który zawiera w sobie nie­zbędne dla zdro­wia skład­niki wita­miny oraz inne sub­stan­cje egzo­genne. Można je nabyć w postaci skon­cen­tro­wa­nej takie jak kap­sułki czy też tabletki. Dość czę­sto są mylone z lekami i przez jed­nych uży­wane na potęgę. Suple­menty diety? Nie raz sły­szę, a jak zjem pięć pącz­ków łyknę te tabletki na odchu­dza­nie to będę wyglą­dać modelka z wybiegu. Takie myśle­nie może powo­do­wać że Twoje lustro pęk­nie i odmówi Ci „uro­czego” widoku, bo one mają wspo­móc nas tylko a nie robić za nas wszystko.
7

9 lip 2016

Szczepić czy nie szczepić?

     Masz dziecko, peł­nia szczę­ścia i nie­prze­spane noce. Przy­cho­dzi moment gdy w szpi­talu pada pyta­nie „Czy wyraża Pani zgodę na szcze­pie­nie dziecka?”, moja odpo­wiedź brzmiała tak. Chodź kobiety ze sali brzmiała nie, gdy się ją o to zapy­ta­łam dla­czego usły­sza­łam zaraz cały wykład głu­poty ludz­kiej moż­li­wej a bo to pro­wa­dzi do cho­rób umy­sło­wych, auty­zmu itp. Tyle że w ciąży lubiła wypić sobie butelkę wina, bo to prze­cież dziecku nie zaszko­dzi wolę zosta­wić to bez komen­ta­rza. Ale dodam tylko to było jej czwarte dziecko…
8

5 lip 2016

Skinflex specjalistyczny krem do suchej skóry
    Nad­cho­dzi ten moment gdy musisz zde­cy­do­wać oraz posta­wić na jeden kon­kretny kosme­tyk, cza­sem jest to bar­dzo duży dyle­mat. A to wszystko zależy od naszych gustów i upodo­bań zapa­cho­wych, kawowy pach­nie prze­pięk­nie da Ci kopa nim się obej­rzysz, kwia­towy przy­cią­gnie „aman­tów” a pro­fe­sjo­nalny ukoi Twe cier­pie­nia. Decy­zja należy do Cie­bie ale są rze­czy któ­rych zwy­kły dro­ge­ryjny bal­sam czy też krem nie prze­sko­czy. Dyle­mat? Yyy
7

3 lip 2016

Chciałabym ale skleroza...
    Cza­sem nacho­dzi mnie chęć cze­goś kupie­nia sobie i zapo­mi­nam, ozna­cza to tylko dwie rze­czy skle­roza ma sio­stra rodzona budzi się ze swego letargu oraz to nie było takie istotne. Nie istotne? Hm pójść do sklepu po masło i włosz­czy­znę a wyjść ze serem? Takie rze­czy tylko u mnie. Ale zakupy spo­żyw­cze zosta­wiam spa­dają dziś na dal­szy plan, nad­cho­dzi ten czas gdy chcę Wam poka­zać parę rze­czy na które warto zwró­cić uwagę. Kosme­tyki? Hm może tro­chę. Książki? o tak tira z nimi popro­szę. Kubek? Czas nowy sobie spra­wić a także wiele innych dupe­reli potrzeb­nych tfu przy­dat­nych, chodź zna­jąc sie­bie to i tak spo­czną w kar­to­nach z dupe­re­lami do zdjęć. A mam takich aż dwa, dobra trzy tylko…
5

1 lip 2016

"Znalezione nie kradzione"    Są auto­rzy ksią­żek któ­rych nie trzeba opi­sy­wać, wpi­sują się w kla­sykę a zara­zem są naj­bar­dziej znani ze swych tajem­nych mocy do takich należy Ste­phen King. Mistrz kry­mi­nału, autor wielu ksią­żek lecz ostat­nio trwa u mnie na niego małe bum, a to za sprawą jego try­lo­gii.
Z książ­kami jest jak z alko­ho­lem zawsze ude­rza do głowy i uza­leż­nia, lecz tutaj jest ta róż­nica że kaca mieć nie będziemy będziemy towa­rzy­szyć naszym boha­te­rom przed „chwilę” aż do ostat­niej strony, gdy ich los się zakoń­czy. A ona wylą­duje jak dzika panienka w łożku roz­czo­ch­rana i roz­ocho­cona, zma­camy ją dogłęb­nie pozna­jąc od środka tą „panią” ujawni przed nami wszel­kie swe skry­wane tajem­nice. Ale tu jest jedno pewne i to od Cie­bie zależy czy wej­dziesz w tą grę oraz czy zechcesz pod­cią­gnąć zacza­ro­waną kur­tynę. Za którą skrywa się tajem­ni­czy świat, owiany chwilą grozy, dresz­czem oraz szem­ra­nym towa­rzy­stwem.

6
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.