"Jeden z trzech"/ Blog
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Jeden z trzech” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Sklerotyczka'. Fundatorem nagrody jest właściciel marki DermoFuture Presicion.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem bloga SKLEROTYCZKA. 
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 03.05.2017r. o godzinie 00:02 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 03.06.2017r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem sklerotyczka.pl
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu blogspot.
2. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie w komentarzu pod postem informującym o zabawie umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Co cenisz w Sklerotyczce? Mowa o blogu.” Dodatkowo Uczestnik powinien (po)lubić stronę Facebook DermoFuture Presicion, obserwować blog sklerotyczka.pl oraz Twoje Źródło Urody oraz udostępnić informację o Zabawie na swojej tablicy w serwisie społecznościowym Facebook - post informujący o zabawie. 
4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoniony zostanie trzech uczestników, którzy otrzymają nagrodę składającą się z wybranego przez laureata serum. Uczestnika wyłoni przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy.
5. Konkurs odbędzie się gdy zgłoszeń konkursowych będzie powyżej 50. 


§ 3
NAGRODY
1. Wyłonieni przez Organizatora Uczestnicy Zabawy otrzymają po jednym serum wybranym przez siebie. Do wyboru jest kuracja odmładzająca z biotyną, kuracja rewitalizująca z witaminą A oraz kuracja uszczelniająca naczynka z witaminą K.
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewiędziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy.
3. Jedna osoba może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Dane osoby która otrzyma upominek zostaną opublikowane na stronie http://www.sklerotyczka.pl
6. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionej osoby i nieprzesłania przez nią adresu do wysyłki upominku w terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników, upominek pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbioru upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku dane te zostaną usunięte.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.sklerotyczka.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
Copyright © Sklerotyczka