Pupa Cat1 / FACEBOOK
REGULAMIN ZABAWY


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Pupa Cat1” i jest zwana dalej: "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest urodakobiety24.pl oraz https://web.facebook.com/elevemont/
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 13.03.2016r. o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 20.03.2016r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie w komentarzu pod postem z konkursowym odpowiedzi w formie tekstowej lub piosenki odpowiedzi na pytanie "Z czym kojarzy Ci się bursztyn?". Odpowiedź musi zostać zamieszczona pod postem konkursowym. Odpowiedzi powtarzające się są automatycznie dyskwalifikowane.  Obowiązkowo uczestnik powinien (po)lubić stronę Facebook Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy oraz Eleve Mont. Dodatkowo udostępnić na swojej tablicy publicznie zdjęcie konkursowe. Uczestnik może również zaprosić do zabawy swoich znajomych (nieobowiązkowe). Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.

4. Odpowiedzi edytowane nie będą brane pod uwagę, podczas rozstrzygania konkursu.
5. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoniony zostanie dwóch laureatów, którzy zdobędą nagrodę składającą się z Zestawu do makijażu Pupa Cat1.  Laureatów wyłoni przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy czyli urodakobiety24.pl  nie później niż siedem dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w Zabawie.§ 3
NAGRODY
1. Wyłoniony laureat konkursu przez Organizatora Uczestnik Zabawy otrzyma zestaw do makijażu tzn Pupa Cat1. Kolor wybrany losowo.
2. Upominek zostanie wysłany w nieprzekraczalnym terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy na adres przekazany Organizatorowi.
3. Jedna osoba może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Dane osoby (nazwa na portalu Facebook), która otrzyma upominek zostaną opublikowane na stronie: urodakobiety24.pl
6. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionej osoby i nieprzesłania przez nią adresu do wysyłki upominku w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników, upominek pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Nagroda zostaje wysłana tylko raz do laureata. Jeżeli niezostanie w terminie odebrana i wróci do organizatora, nagroda przepada.§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbioru upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku dane te zostaną usunięte.§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.urodakobiety24.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.


Copyright © Sklerotyczka