"Letnia sukienka czy kreatywna fryzura"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Letnia sukienka czy kreatywna fryzura” i jest zwana dalej "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy'. Fundatorem nagrody jest właściciel marki Dermo Future Presicion.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem fanpage Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 16.06.2016r. o godzinie 21:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 23.06.2016r. do godziny 23:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.urodakobiety24.pl

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu facebook.
2. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie w komentarzu pod postem informującym o zabawie umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie tekstu nie przekraczającego trzech zdań lub w formie teledysku z serwisu youtube.pl "Letnia sukienka czy kreatywna fryzura?” Dodatkowo Uczestnik powinien (po)lubić stronę Facebook Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy oraz Dermo Future Presicion, polubić post informujący o zabawie oraz dodatkowo (nieobowiązkowe) udostępnić informację o Zabawie na swojej tablicy w serwisie społecznościowym Facebook - post informujący o zabawie. 
4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie sześciu uczestników którzy otrzymają nagrodę składającą się z jednego opakowania gumy do kreatywnej stylizacji włosów.  By konkurs się odbył wymagane jest najmniej dwadzieścia pięć zgłoszeń, jeżeli takiej liczby zgłoszeń nie będzie organizator konkurs odwoła lub przedłuży. Uczestnika wyłoni przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu Uroda kobiety nie mieszka w jej twarzy.


§ 3
NAGRODY
1. Wyłonieni przez Organizatora Uczestnicy Zabawy otrzymają jedno opakowanie gumy do stylizacji włosów. 
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewiędziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy.
3. Jedna osoba może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Dane osoby która otrzyma upominek zostaną opublikowane na stronie:
https://www.urodakobiety24.pl
6. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionej osoby i nieprzesłania przez nią adresu do wysyłki upominku w terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników, upominek pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbioru upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku dane te zostaną usunięte.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.urodakobiety24.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
Copyright © Sklerotyczka